{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚ LÂM TÂY","web_address":"39/5/6B Đường 22, Khu phố 7, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5752206867605!2d106.73988071380062!3d10.843783492275845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527c160640f6d%3A0x5ce8db6756b837f9!2zQ8O0bmcgVHkgVG5oaCBOw7RuZyBT4bqjbiBQaMO6IEzDom0gVMOieQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1573447361163!5m2!1sen!2s","district_code":"QUANTHUDUC","province_code":"HOCHIMINH"} ] }